“Semalt” iň ýokary web maglumatlary gyryjy gurallaryny kesgitleýär

Web gözleg, web sahypasynyň täze we bar bolan maglumatlaryny nyşana almagy we aňsat girmek üçin gözleg motorynyň maglumat bazalarynda saklamagy öz içine alýar. Web gözleg gurallarynyň wagtyň geçmegi bilen meşhurlyk gazanýandygy hakykat, sebäbi web gözlegçisi web maglumat çeşmelerini internetdäki ähli ulanyjylar üçin elýeterli etmek üçin ähli gözleg prosedurasyny awtomatlaşdyrdy we ýönekeýleşdirdi. Käbir web gözleg gurallary ulanyjylara kodlara zerurlyk bolmazdan, saýtlaryny ýa-da bloglaryny metodiki we täsirli usullar bilen indekslemäge ýa-da gözlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem maglumatlary dürli formatlara öwürýärler we ulanyjylaryň talaplaryna laýyk gelýär.

Bu ýerde web sahypalaryny we bloglary gyrmak üçin ajaýyp web gözleg gurallaryny ara alyp maslahatlaşdyk.

1. Cyotek WebCopy

Cyotek WebCopy, bölekleýin ýa-da tutuş sahypany gaty diskiňize göçürip almaga mümkinçilik berýän giňişleýin, mugt saýt gözlegçisidir, internet birikmesi ýok wagty okap bilersiňiz. Bu programma, maglumatlary ýa-da mazmunyny aýratyn gaty diskiňize göçürip almazdan ozal görkezilen web sahypalaryny gözden geçirýär. Şeýle hem, suratlar, web sahypalary we sahypanyň ýerli mazmuny ýaly çeşmelere baglanyşyklary awtomatlaşdyrýar we şol bir web sahypasynyň gözleg motorlary üçin hiç zady aňlatmaýan bölümlerini aýyrýar.

2. HTTrack

Web sahypalaryňyzy gyrmak üçin ajaýyp we iň oňat web gözleg gurallarynyň biridir. HTTrack, bütin sahypany internetden kompýuteriňize ýa-da ykjam enjamyňyza göçürip almak üçin dürli funksiýalary we opsiýalary üpjün edýän mugt programma. Käbir meşhur wersiýalary Windows, Sun Solaris, Unix we Linux. Bu programma sahypaňyzy bir gezekden köp aýna etmäge kömek edýär we web gözleg prosedurasyny has aňsat we çaltlaşdyrýar. Şeýle hem, suratlara, faýllara, HTML kodlaryna, kataloglaryna girip bilersiňiz we göçürip almak islän wagtyňyz, islendik ýerde kesip bilersiňiz.

3. Oktoparse

“Octoparse”, sahypaňyzdan zerur maglumatlaryň hemmesini çykarmak üçin ulanylýan güýçli, mugt web gözlegçisidir. Bu programma, web sahypaňyzy has gowy şekilde gyrmak üçin birnäçe wariant ulanýar we peýdalanmak üçin giň funksiýalara eýe. Onuň iki meşhur rejesi “Advanced Mode” we “Jadygöý rejesi” bolup, programmistleriň hiç wagt Octoparse öwrenişmegi üçin amatly. Bu giňişleýin guraly ulanyp, sahypaňyzy birnäçe sekundyň içinde göçürip alyp bilersiňiz. Mundan başga-da, sahypany Excel, HTML we tekst ýaly dürli gurluşly formatlarda saklap bilersiňiz.

4. Getleft

Getleft, blogy ýa-da sahypany derrew döwmäge kömek edýän aňsat programma. Sitehli sahypaňyzy göçürip alar we peýdalanmak üçin birnäçe mümkinçilik bar. Şeýle hem, URL-i girizip, kompýuter ulgamyňyza göçürip almak isleýän faýllaryňyzy saýlap bilersiňiz. Bu programma iň oňat programmalaryň biri, sebäbi 15 dürli dilde gelýär, 24/7 goldawy bar we gözleg tejribäňizi ajaýyp we ajaýyp edýär.

5. Gyryjy

Scraper, maglumat çykarmak aýratynlyklaryna eýe, ýöne onlaýn gözlegleri aňsatlaşdyrmak üçin meşhur Chrome giňeltmesi. Şeýle hem, köp wagt tygşytlamak bilen maglumatlaryňyzy öz kompýuteriňize däl-de, Google elektron tablisalaryna eksport edýär. Scraper web brauzeriňiz bilen birleşdirilip bilner we gözleg motorlaryna URL-ni kesgitlemek üçin kiçi ýollar döreder.

mass gmail